WAT IS BEROEPSERVARING BIJ PEP?

PEP is het geïntegreerde beroepservaringprogramma voor ruimtelijk ontwerpers

 

PEP (Professional Experience Programme of: Professioneel Ervarings Programma) is een

2-jarig, postacademisch programma. Het is gericht op deelnemers die een relevante werkplek hebben, werken als zzp’er of vanuit een eigen bureau. PEP biedt deelnemers met een masteropleiding architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur een uniek beroepservaringprogramma. PEP staat voor vakmanschap, verbinding en professionaliteit en biedt deelnemers de perfecte start van hun carrière.

 

Waarom PEP?

De masteropleidingen richten zich vooral op het ruimtelijk ontwerp. Terwijl de praktijk veel meer vraagt van professionals. PEP is gericht op het ontwikkelen van een professionele werkhouding en leert deelnemers hoe zij zich het beste kunnen opstellen in het werkveld.

 

Het programma

PEP is een multidisciplinair en geïntegreerd programma dat gevolgd wordt vanuit de werkplek. De basis van het PEP programma wordt gevormd door 18 boeiende lesmodules, ontwikkeld door ervaren en bevlogen vakcoördinatoren. De modules worden gegeven op wisselende locaties door het hele land. Daarnaast zijn er persoonlijke gesprekken, masterclasses met sprekers van binnen en buiten het vakgebied en netwerk-events.

 

Elke deelnemer wordt twee jaar persoonlijk begeleid door een mentor die hij of zij kiest uit de eigen werkomgeving. Tijdens het PEP programma wordt samen met de mentor een Persoonlijk Ontwikkel Plan opgesteld, waarin de ontwikkeldoelen staan beschreven en de activiteiten staan gepland.

 

Kortom, PEP biedt een inspirerende kruisbestuiving tussen vakgebieden, en verbreedt de visie van deelnemers op het vak en de eigen rol.

 

Bouwen aan je netwerk

Zoals bij veel beroepen helpt een sterk netwerk in het werkende leven. Bij PEP wordt hiervoor de basis gelegd. Deelnemers leren vakgenoten kennen uit de eigen discipline, maar ook uit aanpalende disciplines. Ze maken kennis met bedrijven en overheden. Zo biedt PEP een netwerk waar men de rest van het professionele leven plezier van heeft!

 

Beschermde titels

De titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect zijn beschermd door de Wet op de architectentitel. De titels mogen uitsluitend gevoerd worden met een inschrijving in het architectenregister. PEP is een door het Architectenregister erkende aanbieder van het geïntegreerde programma van de beroepservaringperiode.

 

Wat maakt PEP uniek?

PEP geeft deelnemers de kans om zich te ontwikkelen tot een compleet ruimtelijk ontwerper. Men beheerst het vak vanuit de theorie én de praktijk. Deelnemers ontwikkelen een heldere visie op de maatschappij, de plek van architectuur en hun eigen unieke kracht.

De gestructureerde, intensieve combinatie van studie en praktijkervaring in samenspraak met de omgeving is de sleutel voor succes.

 

Over PEP

PEP bestaat sinds 2003 en werkt met maximaal 200 deelnemers in groepen van 50. PEP is een Nederlandstalig programma. Een goede kennis is van de Nederlandse taal is daarom vereist.

 

Naast PEP is er de zogenaamde ‘zelfstandige route’. Deze bestaat uit 3 individuele gesprekken, een Persoonlijk Ontwikkel Plan en twee jaar werken onder leiding van een mentor.

 

Het verschil tussen de zelfstandige route en PEP is dat PEP aanvullend een multidisciplinair programma biedt, met 18 lesmodules op locatie, persoonlijke begeleiding en de kans om een netwerk op te bouwen.

 

Elk halfjaar start er een nieuw PEP traject.

 

PEP wordt ondersteund door BNA

Meer informatie:

PEP programma 2020 overzicht alle Modules

Modules

Mentorschap

Bureaugesprek

Eindgesprek

Voorwaarden

 

Aanmelden bij PEP

Een deelnemer meldt zich aan bij PEP. Het is ook noodzakelijk dat de deelnemer zich aanmeldt bij het Bureau Architectenregister omdat deze de landelijke inschrijvingen bijhouden en de vereiste vooropleiding controleren. PEP helpt de deelnemer bij het aanmelden bij Bureau Architectenregister.

Toelating: Master

Deelnemers aan PEP moeten in het bezit zijn van een diploma aan een Master opleiding Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur of Interieurarchitectuur.

PEP = Multidisciplinair

De moderne praktijk vraagt om samenwerking. Daarom is de Beroepservaring multidisciplinair. Vier disciplines zijn vertegenwoordigd: Architectuur, Stedenbouw, Tuin- en Landschapsarchitectuur en Interieurarchitectuur.

Het programma van PEP is afgestemd op de overeenkomsten en op de verschillen tussen disciplines. Tijdens de modules wordt vaak samen opgetrokken. Soms wordt juist door twee disciplines samengewerkt. Voor de hand liggende samenwerkingen zijn die tussen architectuur en interieur, of stedenbouw en landschap. Maar de kans voor andere samenwerkingen, zoals tussen interieur en landschap, wordt ook gegrepen. En op onderdelen gaan de disciplines uit elkaar om heel gericht vakspecifieke zaken te bespreken. Dat kan via aparte modules, of binnen een gezamenlijke module. Dit verkennen van de overeenkomsten en tegelijk verdiepen van de eigen discipline is karakteristiek voor PEP.

Twee jaar PEP

Beroepservaring duurt twee jaar en start elk half jaar met een blok. Er wordt aangemeld per half jaar en het is aan te bevelen om de twee jaar aansluitend te volgen. Als iemand geen werk heeft is het mogelijk om een half te stoppen en later weer in te stromen.

De verplichte tijd voor beroepservaring is twee jaar, de maximum tijd, na inschrijving is zes jaar.

Werk

De uitgangspositie is dat de deelnemer een baan heeft in zijn of haar vakgebied of de deelnemer is zelfstandig en is een eigen onderneming is gestart.

Tijd

Deelnemen aan PEP kost natuurlijk tijd, om te beginnen vanwege de modules van 4 uur, of twee modules op een dag, van 8 uur. Hoeveel tijd men kwijt is aan de voorbereiding, de reistijd, de modules, POP, Logboek en contact met de mentor, is per deelnemer verschillend. Maar ervaring leert dat men moet uitgaan van een gemiddelde van een halve dag per week. De inspanning van mentoren is in tijd beperkt, maar wel cruciaal. Om dat te ondersteunen worden mentoren uitgenodigd voor enkele speciale bijeenkomsten.

Modules

Modules zijn bijeenkomsten met een thema, een opgave, literatuur en sprekers. Deze sprekers zijn de beste en meest up-to-date specialisten van het thema van de module. Er zijn lezingen en er is debat. Afhankelijk van het onderwerp zijn de modules multidisciplinair of monodisciplinair.

Op een dag worden twee modules georganiseerd. Men werkt individueel of in kleine groepen aan opgaven die de modules verbinden met de eigen werksituatie.

De modules zijn verdeeld in een masterclass Praktijk en vier blokken: Bedrijf, Werkveld, Project en Realisatie. Het zijn de fases in ontwerp- en bouwprocessen, van acquisitie tot beheer. Het gaat steeds over onderwerpen die echt bij de praktijk horen, zoals de offerte en het bestek. Ook komen zaken aan de orde als inspraak en welstand. Uiteraard hoort uitvoering erbij, dus men bezoekt regelmatig bouwplaatsen. Het beheer van gerealiseerde projecten komt aan de orde, maar ook regelgeving, van brandweervoorschriften tot natuurwetgeving.

Belangrijk is de werkomgeving zelf: hoe zitten ontwerpbureaus in elkaar? En tenslotte gaat het programma over de rol van de ontwerper in de maatschappij.

Kortom: praktisch, reflectief en toekomstgericht – precies zoals de praktijk is.

Locaties

De modules worden op wisselende locaties door het hele land gegeven. Per thema wordt de meest interessante locatie gekozen. Dit kan zijn op een bouwplaats, in een bijna opgeleverd gebouw, in een bureau, bij een net gerealiseerd stedenbouwkundig plan of landschappelijk project.

Vooraf aan de module is er meestal een rondleiding, vaak gegeven door de ontwerper of opdrachtgever zelf.

Masterclass Praktijk

Elke deelnemer volgt een keer de Masterclass Praktijk.  Deze bestaat uit de Module: Werk en Ondernemen en de Module Debat- en Presentatietechnieken. Deze Masterclass is een surplus op de vier blokken Bedrijf, Werkveld, Project en Realisatie.

POP

Elke deelnemer schrijft een Persoonlijk Ontwikkel Plan: POP. Het POP is een document waarmee de opsteller in zijn of haar eigen woorden aangeeft hoe hij zijn bekwaamheden gaat vergroten, op een concrete wijze, dat na een vooraf bepaalde tijd te beoordelen is of de gestelde doelen zijn bereikt. De ‘bekwaamheden’ zijn in dit geval vooraf omschreven.

Deelnemers aan PEP werken allen in een unieke praktijk: een bureau, een instelling of als zelfstandige. De werkplek kan groot of klein zijn; generiek of specifiek. Het POP is het document waarin omschreven wordt hoe de vereiste ervaring wordt opgedaan in jouw specifieke situatie. Je doet dat samen met je mentor. De mentor stelt de deelnemer ook in staat om ervaring op te doen door hem of haar meer, eerder en intensiever aan bepaalde activiteiten te laten meedoen.

Het POP laat puntsgewijs zien dat de deelnemer met betrekking tot een bepaalde vereiste ervaring een doel stelt; dat hij dat in project x wilt realiseren door activiteit y te doen, en verwacht dat in die periode te doen. Bij aanvang van PEP is natuurlijk onbekend welke projecten er over een jaar zijn. Het POP is dus ook een planningsinstrument waarmee je de onzekerheden probeert te verkleinen. De vakcoördinator zal vanuit zijn ervaring, kennis en netwerk toetsen of je dat effectief hebt gedaan.

Het POP wordt vier keer in twee jaar, dus na elk blok, ingeleverd en besproken.

Logboek

De deelnemer houdt twee jaar lang een Logboek bij. Het Logboek volgt het POP.

Het POP is bedoeld om de deelnemer te helpen plannen hoe bepaalde inzichten verworven gaan worden; het Logboek bewijst hoe dit inzicht verworven is.

Het logboek gaat om een grafische ondersteuning bij het toelichten van het behaalde leerdoel of ervaring. Het is geen vertegenwoordiging van een bureau, maar van de deelnemer zelf. De deelnemer documenteert zijn/haar ervaringen, schriftelijk en beeldend, op een reflecterende wijze. PEP gaat niet over dat de deelnemer ‘ergens is geweest’, maar wat hij/zij daar geleerd heeft.

Het Logboek is niet alleen een korte reflectie op eigen werkzaamheden maar vooral een reflectie op de persoonlijke ‘eigen’ Beroepservaring. Wat zijn de ontwikkelingen die men meemaakt en hoe zijn die tot stand gekomen.

Uiteindelijk moet een externe gecommitteerde kunnen lezen hoe de ontwikkeling van een deelnemer binnen de PEP-periode is geweest.

Mentor

De deelnemer heeft een mentor nodig, die hij zelf zoekt, en samen met de mentor schrijft men zich in. Als de mentor de werkgever is, of een andere ervaren ontwerper binnen het bureau of instelling, dan is er sprake van een binnenmentor. Als de mentor niet werkzaam is binnen het bureau of de instelling, spreken wij van een buitenmentor.  Zelfstandige deelnemers hebben dus per definitie een buitenmentor.

Een mentor mag meerdere deelnemers begeleiden.

 

Bureaubezoek

Om van elkaar te weten of de deelnemer goed op weg is, is er halverwege het traject

een gesprek, op de locatie waar de deelnemer werkt, met deelnemer, de vakcoördinator en de mentor. Hier zijn de voortgang van het POP en het Logboek leidraad voor het bureaubezoek.

Certificaat

Na elk blok van het geïntegreerde programma van PEP ontvangt de deelnemer een certificaat. Er zijn vier blokken en vier certificaten. Na het eindgesprek met succes te hebben afgerond, ontvangt de deelnemer het getuigschrift waarmee inschrijving in het Architectenregister is gegarandeerd. Na het geïntegreerde programma van PEP volgt de titel.

Eindgesprek

Aan het eind van de twee jaar wordt in een eindgesprek getoetst of de deelnemer de beoogde praktijkervaring heeft opgedaan. Dit eindgesprek is met de deelnemer, de eigen vakcoördinator en met een onafhankelijke gecommitteerde. De deelnemer geeft een presentatie van zijn leerproces, ligt er de laatste versie van de POP en het Logboek. Daarbij is van belang dat de deelnemer 80% aanwezig is geweest, 90% van de opgaven heeft gemaakt en zijn POP en Logboek zijn goedgekeurd. Dan wordt tijdens de eindbijeenkomst  een getuigschrift uitgereikt waarmee inschrijving in het Architectenregister is gegarandeerd. Na het geïntegreerde programma van PEP volgt dus de titel.

Titel

De titel en inschrijving in het Architectenregister is gegarandeerd na het behalen van het eindcertificaat bij het geïntegreerde programma van PEP.