WAT IS BEROEPSERVARING BIJ PEP?

Het geïntegreerde programma van PEP =

Masterclass + Startgesprek + 20 Modules + POP + Logboek + Mentor + Bureaugesprek + Eindgesprek + Netwerk + 2 jaar werkervaring = Titel

PEP staat voor Professional Experience Programme, aanbieder van het geïntegreerde programma. het PEP-programma is multidisciplinair, de deelnemer bouwt in 2 jaar een groot netwerk op en PEP biedt de kwaliteit met ervaren vakcoördinatoren en sprekers van binnen en maar ook buiten het vakgebied

PEP biedt begeleiding en kennis aan jonge architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten, om in twee jaar beroepservaring op te doen waar hij/zij anders vele jaren over zou doen. PEP is een versneller.

PEP biedt de kans om gezamenlijk, als nieuwe generatie, het vak in te gaan en een netwerk op te bouwen dat de deelnemer voor zijn of haar hele beroepsleven voordelen brengt, de kans om op ontdekkingstocht te gaan op de eigen werkplek en allerlei aspecten te zien die de ontwerper normaal niet of later zou ontdekken, de kans om te verbreden, multidisciplinair te werken, meer kennis op te doen en bewust te worden van wat de ontwerper in de praktijk wilt. Het programma wordt gedragen door vakcoördinatoren die hun sporen hebben verdiend en daardoor de meest relevante projecten, sprekers en onderwerpen kunnen agenderen. Gezamenlijk gaan de deelnemers naar verrassende plekken, horen ze bevlogen deskundigen en zetten ze hun tanden in onderwerpen die hun blik verbreedt.

Meer informatie:

PEP programma 2020 overzicht alle Modules

Modules

Mentorschap

Bureaugesprek

Eindgesprek

Voorwaarden

 

Aanmelden bij PEP

Een deelnemer meldt zich aan bij PEP. Het is ook noodzakelijk dat de deelnemer zich aanmeldt bij het Bureau Architectenregister omdat deze de landelijke inschrijvingen bijhouden en de vereiste vooropleiding controleren. PEP helpt de deelnemer bij het aanmelden bij Bureau Architectenregister.

Toelating: Master

Deelnemers aan PEP moeten in het bezit zijn van een diploma aan een Master opleiding Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur of Interieurarchitectuur.

PEP = Multidisciplinair

De moderne praktijk vraagt om samenwerking. Daarom is de Beroepservaring multidisciplinair. Vier disciplines zijn vertegenwoordigd: Architectuur, Stedenbouw, Tuin- en Landschapsarchitectuur en Interieurarchitectuur.

Het programma van PEP is afgestemd op de overeenkomsten en op de verschillen tussen disciplines. Tijdens de modules wordt vaak samen opgetrokken. Soms wordt juist door twee disciplines samengewerkt. Voor de hand liggende samenwerkingen zijn die tussen architectuur en interieur, of stedenbouw en landschap. Maar de kans voor andere samenwerkingen, zoals tussen interieur en landschap, wordt ook gegrepen. En op onderdelen gaan de disciplines uit elkaar om heel gericht vakspecifieke zaken te bespreken. Dat kan via aparte modules, of binnen een gezamenlijke module. Dit verkennen van de overeenkomsten en tegelijk verdiepen van de eigen discipline is karakteristiek voor PEP.

Twee jaar PEP

Beroepservaring duurt twee jaar en start elk half jaar met een blok. Er wordt aangemeld per half jaar en het is aan te bevelen om de twee jaar aansluitend te volgen. Als iemand geen werk heeft is het mogelijk om een half te stoppen en later weer in te stromen.

De verplichte tijd voor beroepservaring is twee jaar, de maximum tijd, na inschrijving is zes jaar.

Werk

De uitgangspositie is dat de deelnemer een baan heeft in zijn of haar vakgebied of de deelnemer is zelfstandig en is een eigen onderneming is gestart.

Tijd

Deelnemen aan PEP kost natuurlijk tijd, om te beginnen vanwege de modules van 4 uur, of twee modules op een dag, van 8 uur. Hoeveel tijd men kwijt is aan de voorbereiding, de reistijd, de modules, POP, Logboek en contact met de mentor, is per deelnemer verschillend. Maar ervaring leert dat men moet uitgaan van een gemiddelde van een halve dag per week. De inspanning van mentoren is in tijd beperkt, maar wel cruciaal. Om dat te ondersteunen worden mentoren uitgenodigd voor enkele speciale bijeenkomsten.

Modules

Modules zijn bijeenkomsten met een thema, een opgave, literatuur en sprekers. Deze sprekers zijn de beste en meest up-to-date specialisten van het thema van de module. Er zijn lezingen en er is debat. Afhankelijk van het onderwerp zijn de modules multidisciplinair of monodisciplinair.

Op een dag worden twee modules georganiseerd. Men werkt individueel of in kleine groepen aan opgaven die de modules verbinden met de eigen werksituatie.

De modules zijn verdeeld in een masterclass Praktijk en vier blokken: Bedrijf, Werkveld, Project en Realisatie. Het zijn de fases in ontwerp- en bouwprocessen, van acquisitie tot beheer. Het gaat steeds over onderwerpen die echt bij de praktijk horen, zoals de offerte en het bestek. Ook komen zaken aan de orde als inspraak en welstand. Uiteraard hoort uitvoering erbij, dus men bezoekt regelmatig bouwplaatsen. Het beheer van gerealiseerde projecten komt aan de orde, maar ook regelgeving, van brandweervoorschriften tot natuurwetgeving.

Belangrijk is de werkomgeving zelf: hoe zitten ontwerpbureaus in elkaar? En tenslotte gaat het programma over de rol van de ontwerper in de maatschappij.

Kortom: praktisch, reflectief en toekomstgericht – precies zoals de praktijk is.

Locaties

De modules worden op wisselende locaties door het hele land gegeven. Per thema wordt de meest interessante locatie gekozen. Dit kan zijn op een bouwplaats, in een bijna opgeleverd gebouw, in een bureau, bij een net gerealiseerd stedenbouwkundig plan of landschappelijk project.

Vooraf aan de module is er meestal een rondleiding, vaak gegeven door de ontwerper of opdrachtgever zelf.

Masterclass Praktijk

Elke deelnemer volgt een keer de Masterclass Praktijk.  Deze bestaat uit de Module: Werk en Ondernemen en de Module Debat- en Presentatietechnieken. Deze Masterclass is een surplus op de vier blokken Bedrijf, Werkveld, Project en Realisatie.

POP

Elke deelnemer schrijft een Persoonlijk Ontwikkel Plan: POP. Het POP is een document waarmee de opsteller in zijn of haar eigen woorden aangeeft hoe hij zijn bekwaamheden gaat vergroten, op een concrete wijze, dat na een vooraf bepaalde tijd te beoordelen is of de gestelde doelen zijn bereikt. De ‘bekwaamheden’ zijn in dit geval vooraf omschreven.

Deelnemers aan PEP werken allen in een unieke praktijk: een bureau, een instelling of als zelfstandige. De werkplek kan groot of klein zijn; generiek of specifiek. Het POP is het document waarin omschreven wordt hoe de vereiste ervaring wordt opgedaan in jouw specifieke situatie. Je doet dat samen met je mentor. De mentor stelt de deelnemer ook in staat om ervaring op te doen door hem of haar meer, eerder en intensiever aan bepaalde activiteiten te laten meedoen.

Het POP laat puntsgewijs zien dat de deelnemer met betrekking tot een bepaalde vereiste ervaring een doel stelt; dat hij dat in project x wilt realiseren door activiteit y te doen, en verwacht dat in die periode te doen. Bij aanvang van PEP is natuurlijk onbekend welke projecten er over een jaar zijn. Het POP is dus ook een planningsinstrument waarmee je de onzekerheden probeert te verkleinen. De vakcoördinator zal vanuit zijn ervaring, kennis en netwerk toetsen of je dat effectief hebt gedaan.

Het POP wordt vier keer in twee jaar, dus na elk blok, ingeleverd en besproken.

Logboek

De deelnemer houdt twee jaar lang een Logboek bij. Het Logboek volgt het POP.

Het POP is bedoeld om de deelnemer te helpen plannen hoe bepaalde inzichten verworven gaan worden; het Logboek bewijst hoe dit inzicht verworven is.

Het logboek gaat om een grafische ondersteuning bij het toelichten van het behaalde leerdoel of ervaring. Het is geen vertegenwoordiging van een bureau, maar van de deelnemer zelf. De deelnemer documenteert zijn/haar ervaringen, schriftelijk en beeldend, op een reflecterende wijze. PEP gaat niet over dat de deelnemer ‘ergens is geweest’, maar wat hij/zij daar geleerd heeft.

Het Logboek is niet alleen een korte reflectie op eigen werkzaamheden maar vooral een reflectie op de persoonlijke ‘eigen’ Beroepservaring. Wat zijn de ontwikkelingen die men meemaakt en hoe zijn die tot stand gekomen.

Uiteindelijk moet een externe gecommitteerde kunnen lezen hoe de ontwikkeling van een deelnemer binnen de PEP-periode is geweest.

Mentor

De deelnemer heeft een mentor nodig, die hij zelf zoekt, en samen met de mentor schrijft men zich in. Als de mentor de werkgever is, of een andere ervaren ontwerper binnen het bureau of instelling, dan is er sprake van een binnenmentor. Als de mentor niet werkzaam is binnen het bureau of de instelling, spreken wij van een buitenmentor.  Zelfstandige deelnemers hebben dus per definitie een buitenmentor.

Een mentor mag meerdere deelnemers begeleiden.

 

Bureaubezoek

Om van elkaar te weten of de deelnemer goed op weg is, is er halverwege het traject

een gesprek, op de locatie waar de deelnemer werkt, met deelnemer, de vakcoördinator en de mentor. Hier zijn de voortgang van het POP en het Logboek leidraad voor het bureaubezoek.

Certificaat

Na elk blok van het geïntegreerde programma van PEP ontvangt de deelnemer een certificaat. Er zijn vier blokken en vier certificaten. Na het eindgesprek met succes te hebben afgerond, ontvangt de deelnemer het getuigschrift waarmee inschrijving in het Architectenregister is gegarandeerd. Na het geïntegreerde programma van PEP volgt de titel.

Eindgesprek

Aan het eind van de twee jaar wordt in een eindgesprek getoetst of de deelnemer de beoogde praktijkervaring heeft opgedaan. Dit eindgesprek is met de deelnemer, de eigen vakcoördinator en met een onafhankelijke gecommitteerde. De deelnemer geeft een presentatie van zijn leerproces, ligt er de laatste versie van de POP en het Logboek. Daarbij is van belang dat de deelnemer 80% aanwezig is geweest, 90% van de opgaven heeft gemaakt en zijn POP en Logboek zijn goedgekeurd. Dan wordt tijdens de eindbijeenkomst  een getuigschrift uitgereikt waarmee inschrijving in het Architectenregister is gegarandeerd. Na het geïntegreerde programma van PEP volgt dus de titel.

Titel

De titel en inschrijving in het Architectenregister is gegarandeerd na het behalen van het eindcertificaat bij het geïntegreerde programma van PEP.