VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 04 Voorontwerp
Fase 06 Technisch ontwerp

Module P32 – Inspraak en WET RUIMTELIJKE ORDENING

LEERDOEL INSPRAAK

Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op

 • Verschillende soorten van betrekkingen die ontwerpers, opdracht gevende of toetsende partijen en betrokken burgers of groeperingen hebben. Hoe kan de ontwerper in deze veelvuldige relaties proactief opereren?
 • Ruimtelijke interventies van particulieren én van de overheid. Deze zijn in onze rechtsstaat onderworpen aan allerlei regelgeving – ter bescherming van de burger én van publieke belangen. Stedenbouwers en
  landschapsarchitecten hebben hier dagelijks mee te maken. Soms lijkt zelfs sprake van een juridificering
  van de ruimtelijke ordening – werd er ‘vroeger’ gedemonstreerd, ‘nu’ gaat men naar de rechter.
 • Juridische aspecten verbonden met ons werk en nieuwe ontwikkelingen
 • Begrippen en ontwikkelingen in wetgeving en procedures
 • Het leren omgaan met ruimtelijke ambities in relatie tot juridische aspecten
 • Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)
 • Omgevingsvergunningen
 • Kwaliteitsteams
 • natuurbeleid verordeningen (natura 2000, EHS, etc.)

 

INHOUD

Inspraak is een tamelijk vanzelfsprekend onderdeel van planprocessen geworden. Inspraak was al snel niet iets
dat op gang kwam als plannen klaar waren, maar een parallel verlopend aan het proces. Inspraak heeft in hoge
mate het planproces zelf veranderd. Voor veel opdrachtgevers en ontwerpers is ondertussen duidelijk dat je een plan helemaal niet kun maken zonder participatie.

Wetgeving speelt op verschillende schaalniveaus en in verschillende planstadia een rol: bij het formuleren van
beleid in structuurvisies, in de startfase van projecten wanneer belemmeringen doordacht moeten worden
(geluidhinder en risico’s, flora en fauna, monumentale waarden, eigendommen), bij het vastleggen van wenselijke ontwikkelingen in bestemmingsplannen en opnieuw bij de feitelijke realisering en vergunningverlening.