VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 04 Voorontwerp
Fase 06 Technisch ontwerp

Module P31 – Vergunningen en Bouwbesluit / monumentenbeleid

LEERDOEL VERGUNNINGEN EN BOUWBESLUIT

Inzicht verwerven in en kunnen reflecteren op;

  • soorten vergunningen en omgevingsrecht
  • het bouwbesluit
  • Toetsingskaders, procedures, advies & kwaliteitszorg

kunnen omgaan met;

  • het bouwbesluit; gelijkwaardigheid, brandveiligheid en interpretatie
  • Wabo / omgevingsvergunning; principes en procedures
  • Vergunningsplicht, vooroverleg, fasering en splitsing
  • Het aanleveren van stukken en de daarmee samenhangende tijdslijn
  • De verschillen tussen nieuwbouw, transformatie en cultuurhistorische waarde
  • Methoden van analyse en onderzoek; (bouwhistorisch, kleur, archief, ed)
  • Het maken van een Programma van Aanpak.

 

INHOUD

Er bestaan vele vergunningen voor bouwprojecten. Aan elk bouwplan worden naast de eisen van de
opdrachtgever nog een groot aantal andere eisen gesteld. Er zijn het Bestemmingsplan, de Welstandsnota,
de Bouwverordening en het Bouwbesluit. Daarnaast kunnen provinciale bepalingen uit een Streekplan van
toepassing zijn. De landelijke eisen, verwoord in de Woningwet, de Wabo en het Burenrecht, zijn altijd geldend.

Cultureel erfgoed verdient ieders aandacht. Daarom zijn bij de zorg voor die waardevolle onderdelen van
onze leefomgeving flink wat partijen betrokken. Al deze partijen hebben specialistische kennis nodig voor de
plannen waarmee ze het erfgoed een toekomst kunnen geven. Het gaat om historische kennis (wat is precies
de betekenis en de waarde van een monument), maar ook om kennis van restauratie, van aangepast
(ver)bouwen, of hoe in een nieuwbouwontwerp gebruik gemaakt kan worden van de geschiedenis van de plek.