VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 04 Voorontwerp
Fase 06 Technisch ontwerp

Module P – Wetgeving en procedures

LEERDOEL

Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op:

Verrgunningen en Bouwbesluit, o.a:

  • Soorten vergunningen, omgaan met vergunningen en omgevingsrecht/ omgevingswet
  • Bouwbesluit en de structuur van het Bouwbesluit, brandveiligheid en interpretatie van het Bouwbesluit
  • Vergunningen: Welke vergunningen vallen onder de Wabo? Principes en procedures leren kennen

Monumentenbeleid, o.a:

  • De verschillen tussen nieuwbouw en transformatie van het bestaande
  • De culturele en historische waarde van het bestaande
  • Een houding vormen in de rol die je als ontwerper speelt in het behoud van ‘potentieel’ erfgoed

Wet Ruimtelijke Ordening en inspraak, o.a:

  • Het inzichtelijk maken van begrippen, (ontwikkelingen in) wetgeving en procedures (waaronder de WRO)
  • Het leren omgaan met (ruimtelijke) ambities in relatie tot juridische aspecten
  • Soorten beleidsstukken, visies, projectbesluiten, etc. en hun onderlinge relaties

 

INHOUD

Aan elk bouwplan worden naast de eisen van de opdrachtgever nog een groot aantal andere eisen gesteld. Er bestaan vele vergunningen voor bouwprojecten. Zo zijn er het Bestemmingsplan, de Welstandsnota, de Bouwverordening en het Bouwbesluit. Daarnaast kunnen provinciale bepalingen uit een Streekplan van toepassing zijn. De landelijke eisen, verwoord in de Woningwet, de Wabo en het Burenrecht, zijn altijd geldend. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Het eerste Bouwbesluit trad in 1992 in werking en daarmee werden voor het eerst de technische bouwvoorschriften voor het hele land gelijk. Om te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit, wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen. Regelmatig treden er wijzigen op het Bouwbesluit in werking. Na een vernieuwde versie in 2003 werd in 2012 een nieuw Bouwbesluit ingevoerd, dit is tevens de laatste versie onder de noemer Bouwbesluit.

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op 01 januari 2021, zal het huidige Bouwbesluit opgaan in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Cultureel erfgoed verdient ieders aandacht. Daarom zijn bij de zorg voor die waardevolle onderdelen van onze leefomgeving flink wat partijen betrokken. Bijvoorbeeld de bewoner van een historisch pand, de gemeente bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, de boer die onder zijn akker een archeologisch monument bezit, de projectontwikkelaar die een winkelcentrum wil realiseren. Al deze partijen hebben specialistische kennis nodig voor de plannen waarmee ze het erfgoed een toekomst kunnen geven. Het gaat om historische kennis (wat is precies de betekenis en de waarde van een monument), maar ook om kennis van restauratie, van aangepast (ver)bouwen, of hoe je in een nieuwbouwontwerp gebruik kunt maken van de geschiedenis van de plek.