VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 02 Projectdefinitie
Fase 07 Prijs- en contractvorming

Module P2 – Offerte, Plan van Aanpak EN PARTICIPATIE

LEERDOEL

Inzicht verwerven in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op:

  • Kennis verwerven van de verschillende onderdelen waaruit een gemiddelde offerte bestaat
  • Inzicht opdoen hoe de opzet, toon-of-voice en uitwerking van die verschillende onderdelen effect heeft op het verkrijgen van de opdracht
  • Inzicht verwerven in de sturende werking die een offerte kan hebben op het verloop van de opdracht
  • Kennis verwerven over de zakelijke en juridische aspecten waarmee een offerte bescherming biedt en verplichting aangaat
  • Inzicht verwerven in de verleidende en prioriterende werking van de offerte op de wijze waarop verschillende partijen de opdracht interpreteren
  • Kennis verwerven van de relatie tussen offerte en DNR (juridische voorwaarden)
  • Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op plan van aanpak
  • Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op diverse vormen van participatie

INHOUD

De offerte is een cruciaal document in de beroepspraktijk. De offerte vormt de onderlegger voor het contract of de overeenkomst met een opdrachtgevende partij waarin de belangrijke afspraken over geld, tijd en producten worden gemaakt. Het is ook het document waarin een inhoudelijke ambitie wordt geformuleerd, of waarnaar wordt verwezen, zodat duidelijkheid ontstaat over de complexiteit en omvang van de opgave (opdracht). De offerte dient om een opdrachtgever te verleiden een opdracht te verlenen, maar ook om een opdracht als die verleend is, over en weer te kunnen controleren op het verdere verloop.

In de stedenbouw wordt de offerte vaak gecombineerd met een visie op de opgave en plan van aanpak. In de visie op de opgave reflecteer je op de inhoud van het project; welke vraag wordt gesteld? Wat is eigenlijk het probleem? Wat is de vraag achter de vraag? Hierbij geef je richting aan de opdracht, en denk je na over de essentie van de opgave. In het plan van aanpak geef je aan hoe je aan het project gaat werken. Welke stakeholders worden betrokken, wat is het tijdspad dat wordt doorlopen en wat verwacht je van je opdrachtgever. Hier wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan het aantal overlegmomenten en participatiemomenten. Dit geeft een goede basis voor de raming van de kosten.