Voorwoord

In 2003 startte toenmalig Rijksbouwmeester Jo Coenen Het Experiment, een programma om pas afgestudeerde ontwerpers aan professionele beroepservaring te helpen. Het tweejarige traject De Beroepservaring kwam hier uit voort. Een afgeronde ontwerpopleiding betekent immers niet automatisch dat je klaar bent voor de praktijk. Ook de wetgever heeft dit erkend. Met een wijziging van de Wet op de Architectentitel (WAT) wordt beroepservaring verplicht vanaf 2015. Pas na twee jaar ervaring in de praktijk en het voldoen aan in de wet gestelde eindtermen mag je je inschrijven in het Architectenregister en ben je gerechtigd om de titel te voeren. 
De Beroepservaring biedt als enige in Nederland een erkend, geïntegreerd programma en gaat vanaf nu verder onder een nieuwe naam: PEP.

PEP staat voor:

Professional Experience Programme

Over PEP

De ervaring leert…PEP Werkt!

Na het beroepservaringstraject is 95% van de deelnemers nog steeds werkzaam als architect, stedebouwkundige, landschaps of interieurarchitect.

Evaluatieonderzoek Het Experiment en De Beroepservaring, mei 2014

Een boost voor je carrière

PEP is een programma dat al tien jaar lang bewezen heeft een verrijking te zijn voor de professionele beroepspraktijk van de deelnemers. Het volgen van PEP betekent een gegarandeerde boost voor iedereen die er aan deelneemt, of je nu binnen een bureau werkt of ZZP’er bent. Door het gevarieerde programma van gemeenschappelijke onderdelen met trainingen, bureaubezoeken en excursies en het individuele programma met een mentorsysteem, krijgt je professionele ontwikkeling een enorme versnelling. Niet alleen leer je van gerenommeerde ontwerpers het vak in de praktijk, ook bouw je een waardevol netwerk op van mededeelnemers en docenten. Je leert van elkaar én van ontwerpers van naam, die je helpen bij het uitvoeren van je persoonlijke ontwikkelingsplan. Dit netwerk wordt bovendien gefaciliteerd door de Alumnivereniging, waarvan alle oud-deelnemers én alle mentoren automatisch lid worden.

PEP werkt!

En het werkt. PEP wordt georganiseerd door de enige door Bureau Architectenregister erkende organisatie voor het geïntegreerde beroepservaringsprogramma. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 95% van de 233 deelnemers van de afgelopen tien jaar nog steeds werkzaam is in de ontwerpbranche.

Slechts 1,7% is werkloos. Dat is zeker in deze crisistijd een ongelofelijk resultaat. PEP biedt als enige de kwaliteit van een geïntegreerd programma, met de beste ontwerpers, dat na met goed gevolg afleggen van het traject gegarandeerd, leidt tot inschrijving in het Architectenregister.

Kortom: 
PEP biedt je een grote kans op een goede toekomst als ontwerper.

Daarom: PEP werkt!

Vakgebied in beweging

Het vakgebied is onmiskenbaar in beweging. Voor alle disciplines geldt dat de contouren van het vak drastisch anders zijn dan nog maar een paar jaar geleden. Projecten worden complexer, maar er is tegelijkertijd ook meer aandacht voor kleinschaligheid en nieuwe opdrachtgevers zoals particulieren en maatschappelijke organisaties. De rol van de ontwerper verbreedt zich.

Samenwerking en integraliteit zijn meer dan ooit sleutelwoorden in de hedendaagse bouwpraktijk. De ontwerper speelt vaker een verbindende rol, tussen een breed palet aan partijen en opdrachtgevers. Het werken in teams vraagt om nieuwe competenties. Vaardigheden die je niet automatisch leert op de opleidingen, omdat deze verder gaan dan goed kunnen ontwerpen. Ook kunnen luisteren, wensen kunnen vertalen, het kunnen invoelen van de context waarbinnen je opereert en een flinke dosis overtuigingskrachtkracht behoren tegenwoordig onverkort tot het CV van de ontwerper. Bovendien neemt de ontwerper steeds vaker een (mede)initiërende rol, bijvoorbeeld samen met ontwikkelaars of in CPO-projecten. Dat vraagt om een scherp ondernemerschap, in houding én in kennis van zaken.

Het leren van vaardigheden die horen bij deze nieuwe, brede rol van de ontwerper is een belangrijk onderdeel van het beroepservaringsprogramma van PEP.

Het programma biedt onder andere de volgende modules en blokken aan:

• Werk en Ondernemen

• Organisatie en profiel

• Attitude, acquisitie en opdracht verwerven

• Beleid en regelgeving

• Offerte, Plan van Aanpak en Contractvorming

• Kwaliteitsbeleid

• Kostencalculatie

• Masterclass Praktijk

• Blok Bedrijf

• Blok Werkveld

• Blok Project

• Blok Realisatie

De modules en blokken geven kennis van praktijkthema’s die niet of nauwelijks voorkomen op de curricula van ontwerpopleidingen, maar die onontbeerlijk zijn voor het uitoefenen van een professionele beroepspraktijk als ontwerper.

Of, zoals een van de deelnemers het stelt:

Doordat ik me veel meer bewust ben geworden van kosten ben ik echt een betere ontwerper geworden. Ik kies nu vaker voor slimmere ontwerpoplossingen. Deze kennis heb ik niet op de TU geleerd maar is net zo belangrijk voor het maken van een mooi gebouw als goed kunnen tekenen.

Waarom PEP?

Het opdoen van twee jaar beroepspraktijk is voor ontwerpers die na 31 december 2014 afstuderen verplicht voor het verkrijgen van de titel. 
Het kiezen voor het programma van PEP biedt je veel voordelen.

• Binnen het geïntegreerde programma van PEP krijg je een totaalpakket aangeboden waarin je volledig wordt begeleid. Het gehele programma is voor je georganiseerd

• De opzet van het programma is multidisciplinair, waardoor je leert van andere disciplines. Tegelijkertijd is er ruimte om per discipline de verdieping op te zoeken

• Het programma wordt speciaal voor ZZP’ers ook flexibel aangeboden, zodat je zelf kunt kiezen wanneer je de modules doet

• Alle belangrijke thema’s en fasen uit de praktijk – van ontwerp tot realisatie – komen bij PEP aan bod

• Je leert van de beste docenten, zoals gerenommeerde ontwerpers, het vak in de praktijk. Ook opdrachtgevers en andere professionals uit de praktijk worden uitgenodigd als spreker op de bijeenkomsten

• Het programma biedt een leerzaam en inspirerend kijkje in de keuken bij andere bureaus en bij opdrachtgevende partijen

• Je bouwt een waardevol netwerk op van docenten en mededeelnemers. Alle deelnemers én mentoren worden automatisch lid van de nieuwe Alumnivereniging. Een onderdeel hiervan is de mentorenmaatschap. Inmiddels gingen al 233 deelnemers je voor, waarvan het merendeel van 95 procent nog steeds werkzaam is in de ontwerppraktijk.

• PEP leidt tot een ware accelleratie van je beroepspraktijk. Je leert in twee jaar net zoveel als waar anderen misschien wel vijf jaar over doen. Daarmee krijg je vaak eerder meer verantwoordelijkheden binnen het bureau. Voor ZZP’ers geldt dat de modules van PEP vaak één op één direct in de praktijk kunnen worden gebracht.

• In een veranderende vakpraktijk speelt PEP in op vaardigheden en competenties die horen bij een nieuwe, brede rol van de ontwerper. PEP versterkt je ondernemerschap en je samenwerkingsvaardigheden.

• Voor ZZP’ers biedt PEP structuur en een vangnet in de startfase van je bedrijf

Hoe werkt PEP

PEP is de enige erkende aanbieder van een totaalpakket waarin alle aspecten van de beroepspraktijk aan bod komen. Het programma bestaat uit een gemeenschappelijk deel en een individueel deel. Je traint bij de nieuwste smaakmakende projecten zoals afgelopen jaar het Stedelijk Museum en Muziekcentrum Vredenburg. Middels een persoonlijk ontwikkelplan en een logboek houd je je eigen vorderingen bij. In het gehele traject wordt je begeleid door een mentor volgens het mentor-gezelprincipe.

PEP is multidisciplinair opgezet, dat wil zeggen dat je binnen het programma samenwerkt met architecten, stedebouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten.

PEP biedt, speciaal voor zelfstandigen, vanaf 2015 ook een flexibel programma aan. Daarmee is het mogelijk om een individueel traject uit te stippelen, waarmee je direct kunt inspelen op thema’s die zich voordoen in jouw beroepspraktijk. Ook kun je als dat nodig is tijdelijk stoppen met het programma.